Công văn 43/2013/GSQL-TH Vướng mắc C/O của Cục Hải quan TP Đà Nẵng - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 43/2013/GSQL-TH Vướng mắc C/O của Cục Hải quan TP Đà Nẵng

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Công văn 43/2013/GSQL-TH

Vướng mắc C/O của Cục Hải quan TP Đà Nẵng

Công văn 43/2013/GSQL-TH về vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 43/2013/GSQL-TH Vướng mắc C/O của Cục Hải quan TP Đà Nẵng

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
————
Số: 43/GSQL-TH
V/v: Vướng mắc C/O

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan TP Đà Nẵng

Ngày 14/01/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 02/LVCL-13của Công ty TNHH Laguna (Việt Nam) phản ánh về việc Hải quan Sân bay quốc tế Đà Nẵng từ chối C/O mẫu D số tham chiếu KL-016533-V-325371 do Malaysia phát hành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị đơn vị báo cáo cụ thể vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D dẫn trên để Tổng cục Hải quan có đủ cơ sở trả lời Doanh nghiệp.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết./.

(Gửi kèm bản sao công văn số 02/LVCL-13 của Công ty TNHH Laguna)

Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty TNHH Laguna (Việt Nam) (thay trả lời);
(Đ/c: Thôn Cù Dù, Lộc Dĩnh, Phú Lộc, TT Huế)
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Âu Anh Tuấn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post