Công văn 4267/VPCP-KGVX Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 4267/VPCP-KGVX Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 4267/VPCP-KGVX

Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP

Công văn 4267/VPCP-KGVX về tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 4267/VPCP-KGVX Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Số: 4267/VPCP-KGVX
V/v tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

– Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 2928/BGDĐT-VP ngày 07 tháng 5 năm 2013 về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian tổ chức Hội nghị dự kiến sau ngày 11 tháng 6 năm 2013.

Phó Thủ tướng sẽ dự và có ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, các Vụ: TH, PL, TCCV, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KGVX (3),VM.13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Định

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post