Công văn 4036/UBND-KT Tăng cường quản lý đầu tư và xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hà Nội - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 4036/UBND-KT Tăng cường quản lý đầu tư và xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hà Nội

pgdsathay
pgdsathay 13/09/2022

Công văn 4036/UBND-KT

Tăng cường quản lý đầu tư và xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công văn 4036/UBND-KT về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bạn đang xem: Công văn 4036/UBND-KT Tăng cường quản lý đầu tư và xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Số: 4036/UBND-KT
V/v Tăng cường quản lý đầu tư và xử lý tình trạng nợ đọng XDCB trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
– Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
– Các: Sở, ban, ngành, đoàn thể, Tổng công ty, Công ty nhà nước, đơn vị sử dụng vốn đầu tư phát triển từ NSNN;
– UBND các quận, huyện, thị xã.

Thời gian qua, trên địa bàn Thành phố nhiều dự án, công trình đã triển khai hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư cao. Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB tại các địa phương, Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; UBND Thành phố đã ban hành nhiều quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành việc sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ để thực hiện các dự án, công trình trong các năm 2011, 2012, 2013, giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên, do phân cấp rộng và thiếu các biện pháp quản lý đồng bộ dẫn tới tình trạng phê duyệt nhiều dự án vượt khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, thời gian thi công kéo dài dẫn đến hiệu quả đầu tư chưa cao, gây phân tán và lãng phí nguồn lực. Bên cạnh đó, việc chỉ đạo, điều hành của các cấp quản lý (từ Thành phố đến cấp huyện, cấp xã) ở một số nơi chưa quyết liệt, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước triển khai các công việc liên quan đến đầu tư XDCB thiếu chặt chẽ; năng lực tổ chức thực hiện quản lý dự án của một số chủ đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 9590/BKHĐT-TH ngày 20/11/2012, Bộ Tài chính tại công văn số 6976/BTC-ĐT ngày 31/5/2013 về tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương, UBND Thành phố tại công văn số 8599/UBND-KHĐT ngày 29/10/2012; UBND Thành phố yêu cầu;

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội căn cứ ý kiến chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, tiếp tục và khẩn trương rà soát tình hình nợ XDCB, kết quả thực hiện và xử lý thời gian qua; tổng hợp báo cáo UBDN Thành phố chỉ đạo xử lý dứt điểm, nếu cần đề xuất thành lập Tổ công tác chuyên trách xử lý nợ XDCB trên địa bàn Thành phố.

Khẩn trương trình UBND Thành phố ban hành quyết định danh mục các dự án, công trình đình, hoãn, giãn năm 2013 và giai đoạn 2013-2015 (UBND thành phố yêu cầu trình trước ngày 30/5/2013, đến nay chưa nhận được).

2. UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Chủ đầu tư các dự án, công trình trực thuộc Thành phố cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

– Chủ động, tích cực và quyết liệt hơn nữa việc quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện các nội dung quy định tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp cần thiết thành lập Tổ công tác chuyên trách xử lý nợ XDCB để thực hiện nhiệm vụ này. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện việc xử lý nợ XDCB tại đơn vị; kiểm soát chặt, đảm bảo không để phát sinh nợ XDCB mới sau thời điểm ngày 31/12/2011.

– Rà soát, thống kê, phân loại nợ, xác định nguyên nhân của từng loại nợ, chuẩn xác số liệu nợ đọng XDCB tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo phản ánh đúng, chính xác tình hình nợ XDCB để chủ động xử lý và xây dựng kế hoạch xử lý nợ XDCB đến năm 2015; Kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, cơ quan và cá nhân trong việc để phát sinh nợ XDCB tại cơ quan, đơn vị.

– Gửi báo cáo kết quả thực hiện việc xử lý nợ XDCB theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 1192/BTC-ĐT ngày 23/01/2013 và UBND Thành phố tại công văn số 8599/UBND-KHĐT ngày 29/10/2012.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng công ty, Công ty nhà nước, Chủ đầu tư các dự án, công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
– Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT;
– Văn phòng Chính phủ;
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– T.Trực HĐND Thành phố;
– Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
– Như trên;
– Các Báo: HNM, KT&ĐT, ANTĐ, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
– CVP, các PVP, các PCV, KT, TH;
– Lưu: VT, KTK.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Huy Tưởng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post