Công văn 3977/BGDĐT-GDTH Không được giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 3977/BGDĐT-GDTH Không được giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1

pgdsathay
pgdsathay 13/09/2022

Công văn 3977/BGDĐT-GDTH

Không được giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1

Ngày 05/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3977/BGDĐT-GDTH năm 2020 về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học.

Bạn đang xem: Công văn 3977/BGDĐT-GDTH Không được giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GDĐT chỉ đạo các nhà trường thực hiện các nội dung sau đây:

  • Xây dựng kế hoạch giáo dục chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý để không gây quá tải, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, đặc biệt “không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh”.
  • Thời khóa biểu bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa các môn học/hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học, phù hợp với tâm sinh lý học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1.
  • Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực người học.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 3977/BGDĐT-GDTH
V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
– Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bạc Liêu.

Năm học 2020-2021, chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đã được triển khai thực hiện đối với lớp 1. Ngay sau khai giảng năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tiến hành kiểm tra, khảo sát ở một số địa phương và nhận thấy các nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình lớp 1 phù hợp với điều kiện thực tiễn của trường; các giáo viên dạy lớp 1 đã bước đầu áp dụng được các phương pháp, kỹ thuật dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; nề nếp dạy học đã bước đầu ổn định, tạo được sự chủ động, tự tin trong học tập cho học sinh lớp 1 đối với hầu hết các môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình, sách giáo khoa mới. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số giáo viên, cha mẹ học sinh, chương trình, sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 còn gặp khó khăn trong quá trình tổ chức dạy và học.

Để tiếp tục hỗ trợ các nhà trường, giáo viên triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để không gây quá tải, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở; giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh. Thời khóa biểu cần bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa các môn học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1.

2. Chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực người học; tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; tăng cường trao đổi thông tin để cha mẹ học sinh nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình và đồng hành cùng nhà trường thực hiện hiệu quả chương trình.

3. Tăng cường dự giờ, thăm lớp, hỗ trợ thường xuyên cho giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện chương trình; chủ động phối hợp với các nhà xuất bản, cơ sở đào tạo giáo viên trong công tác bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên một cách phù hợp.

Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu các Sở GDĐT tăng cường nắm bắt thông tin phản ánh từ các nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh để trao đổi, cung cấp thông tin, giải đáp kịp thời và tổng hợp các ý kiến phản ánh về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) theo quy định.

Nhận được văn bản này, Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GDĐT nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên (để thực hiện)

– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Độ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post