Công văn 39/2013/GSQL-GQ3 Thanh khoản tờ khai tạm nhập - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 39/2013/GSQL-GQ3 Thanh khoản tờ khai tạm nhập

pgdsathay
pgdsathay 19/10/2022

Công văn 39/2013/GSQL-GQ3

Thanh khoản tờ khai tạm nhập

Công văn 39/2013/GSQL-GQ3 về thanh khoản tờ khai tạm nhập do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 39/2013/GSQL-GQ3 Thanh khoản tờ khai tạm nhập

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
————
Số: 39/GSQL-GQ3
V/v: Thanh khoản tờ khai tạm nhập

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tiếp theo công văn số 03/GSQL-GQ3 ngày 03/01/2013 của Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan về việc nêu tại trích yếu. Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý gửi kèm theo công văn này là công văn số 44/ATBXHN-CP ngày 10/01/2013 của Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân về việc xử lý 02 nguồn phóng xạ tại giếng khoan Hàm Rồng của Công ty PC Việt Nam.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ nội dung công văn số 44/ATBXHN-CPvà công văn số 03/GSQL-GQ3 để xem xét giải quyết theo quy định hiện hành.

Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Việt Đức

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post