Công văn 3875/GDCTHSSV Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị năm học 2019 - 2020 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 3875/GDCTHSSV Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị năm học 2019 – 2020

pgdsathay
pgdsathay 20/10/2022

Công văn 3875/GDCTHSSV

Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị năm học 2019 – 2020

Ngày 27/08/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 3875/BGDĐT-GDCTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.

Bạn đang xem: Công văn 3875/GDCTHSSV Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị năm học 2019 – 2020

Theo đó, hướng dẫn Sở GD&ĐT, nhà trường thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HSSV, đơn cử như:

  • Chú trọng xây dựng văn hóa trường học, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện
  • Triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường;
  • Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV;
  • Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng gắn với các hoạt động giáo dục bảo đảm thiết thực, hiệu quả;
  • Phát huy hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong trường học;
  • Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ HSSV trong học tập và rèn luyện…

Nội dung Công văn 3875/GDCTHSSV

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3875/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:

– Các sở giáo dục và đào tạo,
– Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu,
– Các đại học, học viện, trường đại học,
– Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018; Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 như sau:

A. Nhiệm vụ chung

Triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên (HSSV); chú trọng xây dựng văn hóa trường học, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng gắn với các hoạt động giáo dục bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Phát huy hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong trường học.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ HSSV trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội, hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

B. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

I. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

1. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ để nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo của phòng, ban, bộ phận chuyên trách công tác chính trị, tư tưởng và công tác HSSV tại các sở GDĐT và các cơ sở giáo dục đại học.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GDĐT về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, nhà giáo và HSSV tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (trang web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn); sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới nhà giáo, người học để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.

3. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong HSSV theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”:

– Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng HSSV tiêu biểu, xuất sắc thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động học tập, rèn luyện, Đoàn – Hội để tạo nguồn kết nạp đảng.

– Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong trường học.

4. Tiếp tục triển khai các nội dung của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

5. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Quyết định số 3296/QĐ-BGDT ngày 30/8/2019 phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025”. Hướng dẫn HSSV sử dụng mạnh an toàn, hiệu quả. Tổ chức tuyên truyền, thông tin đúng, đầy đủ đến HSSV về Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

6. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong HSSV. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với HSSV để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong HSSV. Chủ động phát hiện và phối hợp với ngành Công an, chính quyền địa phương xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến HSSV. Không để HSSV bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội.

7. Tiếp tục xây dựng mạng lưới và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các báo cáo viên, cộng tác viên về công tác chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên. Các sở GDĐT và các cơ sở giáo dục đại học tuyển chọn, cử báo cáo viên cốt cán tham gia giao ban, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch và triệu tập của Bộ GDĐT, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy/thành ủy các tỉnh/thành phố.

Tổ chức hoặc tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống và công tác HSSV, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn tâm lý, giám thị… tham gia các đợt tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo chương trình của Bộ GDĐT, Trung ương Đoàn, địa phương tổ chức.

8. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương HSSV tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong HSSV.

Kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin công tác giáo dục chính trị và công tác HSSV trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ (http://www.moet.gov.vn). tài khoản Facebook của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (https://www.facebook.com/giaoducct.vu.9.), trang Fanpages “Học sinh, Sinh viên Việt Nam” (https://www.facebook.com/cthssvvn/).

II. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

1. Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.

– Tổ chức đánh giá, tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” (Bộ GDĐT dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết vào cuối năm 2020).

– Xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu về giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.

– Tăng cường các điều kiện đảm bảo thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV (nhân lực, cơ sở vật chất, tài liệu thực hành giáo dục đạo đức, lối sống…).

– Hướng dẫn HSSV tham gia chuyên mục “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa” trên Hệ Tri thức Việt số hóa tại địa chỉ https://itrithuc.vn/: khuyến khích cán bộ, nhà giáo, HSSV xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo.

– Tích cực triển khai hiệu quả Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; áp dụng thí điểm hợp đồng vị trí tư vấn học đường tại các địa phương có điều kiện; tăng cường thực hành tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông.

– Chú trọng công tác xây dựng kỷ cương, nề nếp, dân chủ trong trường học và tạo môi trường để HSSV rèn luyện, phấn đấu. Duy trì việc hát Quốc ca trong các Lễ chào cờ. Phân công HSSV trực tiếp, thường xuyên tham gia trực nhật lớp, lao động, làm đẹp cảnh quan khuôn viên nhà trường…

2. Xây dựng và triển khai Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” (Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/05/2019 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trong ngành Giáo dục).

– Tổ chức và thực hiện có hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 ban hành quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; xây dựng văn hóa trường học gắn với uy tín và thương hiệu của nhà trường. Mỗi nhà trường cần xây dựng các hệ giá trị văn hóa, đạo đức cốt lõi là chuẩn mực để nhà giáo, cán bộ quản lý, HSSV lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, chú trọng xây dựng môi trường tự nhiên xanh, sạch, đẹp, an toàn; môi trường xã hội nhân văn gắn với các mối quan hệ thân thiện.

– Triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 quy định tổ chức hoạt động văn hóa của HSSV trong các cơ sở giáo dục của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Các sở GDĐT, các cơ sở đào tạo tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các trường học; khuyến khích HSSV tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng; chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ cho HSSV góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp HSSV hướng tới các giá trị Chân – Thiện – Mỹ.

– Đẩy mạnh văn hóa đọc trong trường học, tăng cường tổ chức các phòng đọc, tủ sách phụ huynh, tủ sách lớp học… để định hướng, tạo điều kiện cho HSSV đọc sách, say mê, yêu quý sách.

– Các nhà trường đẩy mạnh việc thành lập thành lập các câu lạc bộ sở thích, tài năng, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm và khuyến khích HSSV tham gia nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 4591/QĐ-BGDĐT ngày 02/11/2017 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) của ngành Giáo dục; Chương trình số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 về phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2019-2020.

– Tổ chức tổng kết việc thực hiện Chương trình số 642/CTr-BGDĐT- TWĐTN ngày 01/9/2016 về phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 (Bộ GDĐT dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết vào tháng 9/2020).

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên – Tổng phụ trách Đội theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GDĐT ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ GDĐT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và các văn bản liên quan khác.

Các sở GDĐT và tỉnh/thành Đoàn triển khai ký chương hình phối hợp hoạt động năm học 2019-2020; chỉ đạo các phòng GDĐT ký chương hình phối hợp với tổ chức Đoàn cùng cấp; phân công đội ngũ kiêm nhiệm triển khai công tác thanh niên và thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ.

– Phối hợp với tổ chức Đoàn – Hội – Đội rà soát, quản lý chặt chẽ về nội dung, hình thức các trò chơi, hoạt động ngoại khóa của HSSV. Nghiêm cấm tổ chức cho HSSV tham gia các trò chơi (trên môi trường mạng hoặc tương tác trực tiếp) có nội dung, hình thức bạo lực, phản cảm, không phù hợp với văn hóa dân tộc, chuẩn mực đạo đức xã hội.

4. Tăng cường công tác tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, cho HSSV theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

– Tham mưu, xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác giáo dục kỹ năng sống trong các cấp học trên địa bàn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HSSV. Các cơ sở giáo dục, đào tạo nghiên cứu lựa chọn, đưa vào sử dụng các tài liệu giáo dục kỹ năng sống phù hợp cho HSSV theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT.

5. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, HSSV.

– Các sở GDĐT, chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp, trong đó xác định rõ nhiệm vụ của từng ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan, để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai.

– Các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp với từng đơn vị, tổ chức liên quan trên địa bàn để tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo nội dung của Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT.

6. Tiếp tục các nội dung xây dựng Trường học thân thiện – Học sinh tích cực thiết thực, chất lượng, hiệu quả trong các nhà trường. Tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường, triển khai bộ tài liệu về giáo dục bảo tồn động vật hoang dã đe dọa bị tuyệt chủng cho học sinh tiểu học.

Đẩy mạnh việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, chăm sóc người có công (theo Chương trình 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/07/2012 của Bộ GDĐT và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).

7. Tiếp tục triển khai Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013- 2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014 của Bộ GDĐT.

8. Phát động phong trào học tiếng Anh trong HSSV ở các nhà trường trên toàn quốc; Xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo.

III. Công tác học sinh, sinh viên

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021.

Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 933/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực học đường và Quyết định 588/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch phòng chống bạo lực học đường năm học 2019-2020.

2. Các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục rà soát, ban hành quy định cụ thể để triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đối với người học trình độ đại học; rà soát, điều chỉnh quy chế công tác HSSV của nhà trường theo hướng tích hợp các quy định của Quy chế công tác sinh viên đối với chương hình đào tạo đại học hệ chính quy vào các quy chế, quy định về công tác HSSV.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” và Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GDĐT phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ:

– Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ GDĐT.

– Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ GDĐT hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục và các văn bản liên tịch có liên quan.

– Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ GDĐT).

– Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ Tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma túy ngày 26/6/2020.

– Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giáo dục giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ GDĐT.

4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021; Kế hoạch tiếp tục biển khai thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021 theo Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017của Bộ GDĐT.

5. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ GDĐT về tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học. Chú trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông cho HSSV trong và khu vực cổng trường học, an toàn giao thông trên các xe đưa đón HSSV tới trường. Chỉ đạo, triển khai Cuộc thi “Giao thông học đường” trong học sinh trung học phổ thông (THPT); triển khai bộ tài liệu giáo dục “Văn hóa giao thông” cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở theo Công văn số 3523/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 16/8/2019 về tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô.

6. Tăng cường công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú, tổng hợp tình hình và báo cáo Bộ GDĐT theo quy định.

7. Các cơ sở GDĐT đào tạo tổ chức thực hiện Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp (Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025), hình thành đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong cơ sở đào tạo, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ tư vấn tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn; khuyến khích, tạo điều kiện cho HSSV tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” do Bộ GDĐT tổ chức, khuyến khích HSSV tham gia hoạt động ngày hội Quốc gia HSSV khởi nghiệp 2019 (dự kiến tổ chức ngày 04-05/10/2019 tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội).

Các sở GDĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức các hoạt động đào tạo, thực hành và trải nghiệm đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh; tận dụng nguồn lực của địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tạo môi trường hỗ trợ học sinh khởi nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo dựa trên nền tảng tư duy tài chính (Finance thinking) và tư duy thiết kế (Design thinking).

8. Các sở GDĐT phối hợp với các sở ngành chỉ đạo các cơ sở giáo dục và công tác xã hội trong trường học theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về hướng dẫn công tác xã hội trong trường học; rà soát, tổng hợp các học sinh cần hỗ trợ; xây dựng kế hoạch phòng ngừa hiệu quả đối với việc phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong trường học; hoàn thiện quy trình trao đổi thông tin các vụ việc của học sinh đối với các nguồn lực ngoài nhà trường hỗ trợ học sinh yếu thế.

9. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến HSSV. Tổ chức giới thiệu, lồng ghép các biện pháp cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chương trình tín dụng cho HSSV theo Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức vay đối với HSSV. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

10. Tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện việc tổ chức mặc đồng phục của học sinh theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục về tổ chức mặc đồng phục của học sinh, sinh viên. Có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với cơ sở giáo dục để xảy ra tiêu cực trong việc may (mua) quần áo đồng phục, lễ phục trái quy định.

11. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/05/2016 về việc hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

C. Tổ chức thực hiện

1. Các sở GDĐT và các cơ sở đào tạo bám sát nội dung văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 để xây dựng kế hoạch năm học, tổ chức quán triệt, triển khai đến tất cả các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục và giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, viên chức, người học trong toàn Ngành thực hiện.

2. Chế độ báo cáo: Báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác HSSV học kỳ I trước ngày 19/01/2020; Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 trước ngày 22/6/2020. Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và có vụ việc xảy ra (kể cả khi đã giải quyết).

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên), địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, email: [email protected]

Nơi nhận:
– Như trên;

– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
– Các Bộ: VHTTDL, LĐTBXH, CA, NV;
– TW Đoàn TNCSHCM, Hội LHPNVN;
– UBND tỉnh/TP trực thuộc TW;
– Ủy ban quốc gia đổi mới GDĐT;
– Hội Khuyến học VN;
– Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
– Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước;
– Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
– Hội Cựu Giáo chức Việt Nam;
– Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam;
– Hiệp hội Thiết bị GD Việt Nam;
– Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post