Công văn 3313/BGDĐT-CNTT Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2012-2013 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 3313/BGDĐT-CNTT Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2012-2013

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 3313/BGDĐT-CNTT

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2012-2013

Công văn 3313/BGDĐT-CNTT hướng dẫn báo cáo tổng kết nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2012-2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 3313/BGDĐT-CNTT Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2012-2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Số: 3313/BGDĐT-CNTT
V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết nhiệm vụ CNTT năm học 2012-2013

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Các Sở giáo dục và đào tạo

Căn cứ Thông tư số 53/2012/TT- BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX;

Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013;

Thực hiện Công văn số 4987/BGDĐT-CNTT ngày 02/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012-2013,

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở giáo dục và đào tạo tổ chức tổng kết và báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ về công nghệ thông tin năm học 2012-2013 như sau:

1. Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014 về CNTT (theo mẫu báo cáo gửi kèm theo).

2. Báo cáo thống kê số liệu về hiện trạng CNTT (theo biểu thống kê gửi kèm).

3. Đánh giá triển khai website của Sở GD&ĐT (theo biểu gửi kèm).

4. Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, nêu rõ những thành tích nổi bật trong năm học và tiến bộ so với năm học 2011-2012.

5. Các báo cáo nêu trên đề nghị gửi về Bộ (qua Cục Công nghệ thông tin) trước ngày 15 tháng 6 năm 2013 qua đường văn bản và qua hòm thư điện tử [email protected]

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các ông (bà) Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo nghiêm chỉnh triển khai và báo cáo đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn theo yêu cầu tại công văn này./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– TT. Trần Quang Quý (để b/c);
– Website Bộ;
– Lưu: VT, Cục CNTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Đã ký)

Quách Tuấn Ngọc

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post