Công văn 3208/TCHQ-TXNK Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 3208/TCHQ-TXNK Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định

pgdsathay
pgdsathay 13/09/2022

Công văn 3208/TCHQ-TXNK

Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định

Công văn 3208/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 3208/TCHQ-TXNK Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Số: 3208/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3228/HQHP-TXNK ngày 14/5/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định dự án Nhà máy thủy điện Khe Bố của Công ty cổ phần thương mại và xây lắp Sao Mai.

Để có cơ sở trả lời vướng mắc nêu tại công văn số 3228/HQHP-TXNK nêu trên, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo:

– Dự án ưu đãi đầu tư Nhà máy thủy điện Khe Bố đã được Cục Hải quan TP. Hải Phòng xử lý miễn thuế theo quy định tại khoản nào?

– Giá trúng thầu theo quyết định trúng thầu hoặc giá cung cấp hàng hóa theo hợp đồng ủy thác của đơn vị trúng thầu hoặc đơn vị nhập khẩu ủy thác cho dự án Nhà máy thủy điện Khe Bố có bao gồm thuế nhập khẩu hay không?

– Quan điểm xử lý của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc hàng hóa nhập khẩu cho dự án Nhà máy thủy điện Khe Bố trước khi thực hiện đăng ký Danh mục miễn thuế theo quy định của Công ty cổ phần thương mại và xây lắp Sao Mai.

Báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng đề nghị gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày /6/2013 để tổng hợp báo cáo Bộ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK-CST (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

(Đã ký)

Lỗ Thị Nhụ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post