Công văn 2710/TCHQ-CCHĐH Xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 2710/TCHQ-CCHĐH Xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử

pgdsathay
pgdsathay 12/09/2022

Công văn 2710/TCHQ-CCHĐH

Xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử

Công văn 2710/TCHQ-CCHĐH về xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử do Ban Cải cách Hiện đại hóa ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 2710/TCHQ-CCHĐH Xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Số: 2710/TCHQ-CCHĐH
V/v xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu

Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012, Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 và phần mềm thông quan điện tử phiên bản 4, tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát sinh một số vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ, công nghệ thông tin và quản lý rủi ro (theo các báo cáo nhanh thủ tục hải quan điện tử).

Các vướng mắc trên đã được Ban Cải cách Hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan tổng hợp và chuyển các đơn vị liên quan để nghiên cứu, xử lý. Ngày 02/4/2013, Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu có công văn số 883/HQBRVT-GSQL v/v nhắc trả lời vướng mắc phản ánh một số vướng mắc đã báo cáo trước đó chưa được xử lý. Do vậy, Ban Cải cách Hiện đại hóa đã đề nghị các đơn vị liên quan rà soát lại.

Ngay sau khi có kết quả rà soát từ các đơn vị liên quan, Ban Cải cách Hiện đại hóa sẽ tổng hợp và có văn bản trả lời Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ban Cải cách Hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Tổng cục Hải quan;
– Lưu: VT, GSQL (02b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Trần Quốc Định

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post