Công văn 2702/TCHQ-KTSTQ Ưu đãi thuế giá trị gia tăng cho dự án sản xuất cồn sinh học - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 2702/TCHQ-KTSTQ Ưu đãi thuế giá trị gia tăng cho dự án sản xuất cồn sinh học

pgdsathay
pgdsathay 12/09/2022

Công văn 2702/TCHQ-KTSTQ

Ưu đãi thuế giá trị gia tăng cho dự án sản xuất cồn sinh học

Công văn 2702/TCHQ-KTSTQ về ưu đãi thuế giá trị gia tăng cho dự án sản xuất cồn sinh học do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 2702/TCHQ-KTSTQ Ưu đãi thuế giá trị gia tăng cho dự án sản xuất cồn sinh học

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

Số: 2702/TCHQ-KTSTQ
V/v ưu đãi thuế GTGT cho các dự án sản xuất cồn sinh học

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính về việc rà soát các dự án ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất cồn (Ethanol) chất lượng cao làm nhiên liệu sinh học, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh thành phố thực hiện 2 nội dung sau:

– Thống kê các dự án nêu trên (nếu có);

– Báo cáo tình hình xử lý thuế giá trị gia tăng đối với máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án.

Để kịp thời báo cáo Bộ, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra sau thông quan) trước ngày 22/5/2013 theo số fax 0439440641.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
– Lưu: VT, KTSTQ (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ

(Đã ký)

Dương Phú Đông

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post