Công văn 237/2013/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn chính sách đối với người lao động dôi dư - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 237/2013/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn chính sách đối với người lao động dôi dư

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Công văn 237/2013/LĐTBXH-LĐTL

Hướng dẫn chính sách đối với người lao động dôi dư

Công văn 237/2013/LĐTBXH-LĐTL về hướng dẫn chính sách đối với người lao động dôi dư do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 237/2013/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn chính sách đối với người lao động dôi dư

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

——-
Số: 237/LĐTBXH-LĐTL
V/v: Hướng dẫn chính sách đối với
người lao động dôi dư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Tổng công ty Mía đường 1 – Công ty TNHH một thành viên
(Địa chỉ: Số 17 Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 52/CV-MĐI-QLDNK ngày 09/01/2013 của Tổng công ty Mía đường 1 – Công ty TNHH một thành viên về việc giải quyết chế độ lao động dôi dư, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì chính sách đối với người lao động dôi dư chỉ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu mà chưa giải quyết chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CPngày 11/4/2002, Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004, Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP ngày 06/02/2007, Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 nay thực hiện sắp xếp lại theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP và Điều 2, Điều 3 của Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP nêu trên thì đối tượng áp dụng chính sách quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Người lao động đang thực hiện hợp đồng không xác định thời hạn.

– Người lao động được tuyển dụng lần cuối cùng vào công ty (cổ phần hóa) trước ngày 21/4/1998.

– Tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lao động, nam từ 55 tuổi trở lên, nữ từ 50 tuổi trở lên và có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

– Khi sắp xếp lại, công ty đã tìm mọi biện pháp tạo việc làm, nhưng không bố trí được việc làm.

Theo quy định trên và căn cứ nội dung trình bày tại công văn số 52/CV-MĐI-QLDNK của Tổng công ty, nếu Tổng công ty thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 91/2010/NĐ-CP nêu trên thì đến thời điểm phê duyệt phương án sắp xếp lao động (dự kiến tháng 2/2013):

– Bà Lê Thị Oanh thuộc đối tượng áp dụng chính sách lao động dôi dư theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 3 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP nêu trên;

– Bà Đào Thị Hồng không thuộc đối tượng áp dụng chính sách lao động dôi dư theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 3 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP nêu trên (do được tuyển dụng lần cuối cùng vào Công ty sau ngày 21/4/1998).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Mía đường I biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Phạm Minh Huân (để b/c);
– Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

(Đã ký)

Tống Thị Minh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post