Công văn 2319/VPCP-QHQT Áp dụng chính thức thời gian mở, đóng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 2319/VPCP-QHQT Áp dụng chính thức thời gian mở, đóng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

pgdsathay
pgdsathay 16/09/2022

Công văn 2319/VPCP-QHQT

Áp dụng chính thức thời gian mở, đóng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Công văn 2319/VPCP-QHQT về áp dụng chính thức thời gian mở, đóng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 2319/VPCP-QHQT Áp dụng chính thức thời gian mở, đóng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Số: 2319/VPCP-QHQT
V/v áp dụng chính thức thời gian mở, đóng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

– Các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Công Thương, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Thông tin và Truyền thông;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng.

Xét Tờ trình số 596/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về thời điểm áp dụng chính thức thời gian mở, đóng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; tiếp theo văn bản số 411/VPCP-QHQT ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thực hiện chính thức thời gian mở, đóng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo từ 07h00 – 22h00 hàng ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần), bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

2. Các Bộ, ngành liên quan, theo chức năng và nhiệm vụ của mình, đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất, chi phí và biên chế cần thiết tại cửa khẩu, để triển khai công việc trên có hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg và các PTTg CP;
– Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BQP);
– Tổng cục Hải quan (BTC);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: V.III, KTN, TH;
– Lưu: VT, QHQT (3).NT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Vũ Đức Đam

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post