Công văn 2143/2013/BTC-TCHQ Xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 2143/2013/BTC-TCHQ Xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 2143/2013/BTC-TCHQ

Xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu

Công văn 2143/2013/BTC-TCHQ về xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 2143/2013/BTC-TCHQ Xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
——–
Số: 2143/BTC-TCHQ
V/v: Xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu
nhập khẩu sản xuất xuất khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

– Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
– Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia.
(Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 37/2013/CV – HG ngày 28/01/2012 của Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Việc xử lý thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia, ngày 23/01/2013 Bộ Tài chính đã công văn số 1239/BTC – TCHQ hướng dẫn thực hiện. Theo đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia thực hiện theo đúng hướng dẫn và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan trước ngày 28/02/2013.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm tra, nếu trước đó Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đã ban hành quyết định ấn định thuế giá trị gia tăng đối với số nguyên liệu vật tư nhập khẩu Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia kê khai là sản xuất xuất khẩu chưa xuất khẩu thì tạm thời chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Trường hợp kết quả kiểm tra không đúng như Công ty kê khai thì xử lý theo đúng hướng dẫn tại công văn số 1239/BTC – TCHQ ngày 23/01/2013 của Bộ Tài chính và thực hiện cưỡng chế ngay đối với các lô hàng xuất nhập khẩu của Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn; (để báo cáo)
– Lưu: VT, TCHQ (13).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Việt Cường

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post