Công văn 2071/TTg-ĐMDN Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị định 99/2012/NĐ-CP - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 2071/TTg-ĐMDN Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị định 99/2012/NĐ-CP

pgdsathay
pgdsathay 04/11/2022

Công văn 2071/TTg-ĐMDN

Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị định 99/2012/NĐ-CP

Công văn 2071/2012/TTg-ĐMDN thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị định 99/2012/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 2071/TTg-ĐMDN Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị định 99/2012/NĐ-CP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
—————-

Số: 2071/TTg-ĐMDN
V/v thực hiện Kết luận của Hội nghị
lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng
khóa XI và Nghị định số 99/2012/NĐ-CP
ngày 15 tháng 11 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91.

Để nghiêm túc thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” và Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo các thể chế, cơ chế nêu trong Kết luận và Nghị định, trình cấp có thẩm quyền ban hành, cụ thể như sau:

1. Bộ Tài chính:

a) Trong quý I năm 2013, trình Chính phủ ban hành các Nghị định về:

– Chế độ quản lý tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; chế độ quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; chế độ báo cáo và công khai tài chính; cơ chế giám sát, kiểm tra thực hiện đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; chế độ quản lý và sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ.

– Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; kết quả hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; cơ chế giao nhiệm vụ và tham gia thực hiện cung cấp và bảo đảm các sản phẩm, dịch vụ công ích, thiết yếu của nền kinh tế.

– Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty này.

– Chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần).

b) Trong tháng 01 năm 2013, ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện Kế toán trưởng doanh nghiệp; quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Trong quý I năm 2013, trình Chính phủ ban hành các Nghị định về:

– Thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu và giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; quy định Điều lệ mẫu của tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

– Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp.

– Tổ chức, quản lý, hoạt động và giám sát đối với tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước (thay thế Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước).

b) Trong tháng 01 năm 2013, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

c) Trong quý I năm 2013, chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổng kết thực hiện Luật doanh nghiệp năm 2005, đề xuất phương án quy định pháp luật phù hợp đối với doanh nghiệp nhà nước. Nghiên cứu hình thành tổ chức thực hiện thống nhất chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trong quý III năm 2013.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post