Công văn 1736/BGTVT-VP Tuyên truyền, phát động thi đua nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công, viên chức ngành giao thông vận tải - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 1736/BGTVT-VP Tuyên truyền, phát động thi đua nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công, viên chức ngành giao thông vận tải

pgdsathay
pgdsathay 12/09/2022

Công văn 1736/BGTVT-VP

Tuyên truyền, phát động thi đua nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công, viên chức ngành giao thông vận tải

Công văn 1736/BGTVT-VP về tuyên truyền, phát động thi đua nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công, viên chức ngành giao thông vận tải.

Bạn đang xem: Công văn 1736/BGTVT-VP Tuyên truyền, phát động thi đua nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công, viên chức ngành giao thông vận tải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
—————

Số: 1736/BGTVT-VP
V/v: Tuyên truyền, phát động thi đua nêu cao
ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ,
công chức, viên chức ngành GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

– Các Vụ, Văn phòng, Thanh tra Bộ, Ban PPP;
– Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ;
– Các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ;
– Các Viện: CL&PTGTVT, KHCN GTVT;
– Trung tâm Công nghệ thông tin;
– Trường cán bộ quản lý GTVT;
– Công đoàn GTVT Việt Nam;
– Đoàn thanh niên Bộ GTVT.

Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 2612/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2012. Để tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức về Đề án nói trên, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Công đoàn GTVT Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Phổ biến nội dung Đề án đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình.

2. Phát động các phong trào thi đua nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT gắn với chủ đề năm 2013 của Ngành GTVT “Năm An toàn giao thông và kỷ cương, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công trình giao thông”; tập trung vào các ngày lễ lớn trong năm như ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4; Quốc tế lao động 01/5; Cách mạng tháng Tám 19/8; Thành lập ngành GTVT 28/8; Quốc khánh 02/9 … để tạo không khí thi đua sôi nổi trong việc nêu cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác, đạo đức của cán bộ, công nhân viên chức trong Ngành.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ; tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trách nhiệm cán bộ, công chức; có hình thức khen thưởng để kịp thời động viên, khuyến khích các cá nhân nêu gương tốt về đạo đức công chức và thực hiện tốt công vụ.

4. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm báo cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Văn phòng Bộ) về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Đề án, khó khăn vướng mắc và kiến nghị đối với thực hiện Đề án (bao gồm cả công tác tuyên truyền, phát động thi đua thực hiện Đề án).

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp);
– Lưu: VT, VP (KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Quý Tiêu

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post