Công văn 1568/BGDĐT-CNTT Danh sách máy tính được đem vào phòng thi THPT quốc gia 2018 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 1568/BGDĐT-CNTT Danh sách máy tính được đem vào phòng thi THPT quốc gia 2018

pgdsathay
pgdsathay 08/11/2022

Công văn 1568/BGDĐT-CNTT

Danh sách máy tính được đem vào phòng thi THPT quốc gia 2018

Ngày 19/04/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 1568/BGDĐT-CNTT về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Theo đó, quy định Danh sách các loại máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu. bao gồm:

Bạn đang xem: Công văn 1568/BGDĐT-CNTT Danh sách máy tính được đem vào phòng thi THPT quốc gia 2018

  • Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus, FX 580VNX;
  • VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II, 570 EX Plus;
  • Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS, VN 570 ES, VN-570 ES Plus;
  • Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II;
  • Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;
  • Canon F-788G, F-789GA; và các máy tính tương đương.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1568/BGDĐT-CNTT
V/v thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

Kính gửi:

– Các sở giáo dục và đào tạo;
– Các đại học, học viện, trường đại học;
– Các trường cao đẳng đào tạo giáo viên;
– Các trường trung cấp đào tạo giáo viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 như sau:

1. Về nguyên tắc: Theo Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các máy tính bỏ túi được phép đem vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu.

2. Danh sách cụ thể các máy tính bỏ túi thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) đáp ứng yêu cầu nói trên là:

– Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus, FX 580VNX;

– VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II, 570 EX Plus;

– Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS, VN 570 ES, VN-570 ES Plus;

– Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II;

– Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;

– Canon F-788G, F-789GA;

và các máy tính tương đương.

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao đẳng đào tạo giáo viên và trung cấp đào tạo giáo viên phổ biến nội dung Thông báo này tới các giáo viên, giảng viên, học sinh và sinh viên thuộc phạm vi quản lý.

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để báo cáo);
– Cục QLCL,Vụ GDTrH, Vụ GDTX,
Vụ GDĐH, Thanh tra (để phối hợp thực hiện);
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Cục CNTT (05b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nguyễn Sơn Hải

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post