Công văn 1542/HQHCM-GSQL Quy trình camera giám sát tại khu vực cảng biển - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 1542/HQHCM-GSQL Quy trình camera giám sát tại khu vực cảng biển

pgdsathay
pgdsathay 12/09/2022

Công văn 1542/HQHCM-GSQL

Quy trình camera giám sát tại khu vực cảng biển

Công văn 1542/HQHCM-GSQL về quy trình camera giám sát tại khu vực cảng biển do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 1542/HQHCM-GSQL Quy trình camera giám sát tại khu vực cảng biển

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Số: 1542/HQHCM-GSQL
V/v ban hành quy trình camera giám sát tại khu vực cảng biển

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Hiện nay, hệ thống camera giám sát tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 đã được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có vướng mắc như sau:

Mặc dù hệ thống đã được đưa vào sử dụng nhưng chưa có quy trình giám sát để cán bộ, công chức thực hiện.

Ngày 21/01/2013, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã có công văn số 217/HQHCM-GSQL tham gia ý kiến sửa đổi quy trình máy soi container và dự thảo quy trình camera giám sát tại khu vực cửa khẩu cảng biển.

Đề nghị Tổng cục Hải quan sớm hoàn chỉnh và ban hành để các đơn vị thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Nguyễn Hữu Nghiệp – PCT;
– Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KV3;
– Lưu: VT, GSQL.Hải (05b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Nghiệp

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post