Công văn 134/2013/GSQL-GQ3 Tạm nhập khẩu 01 chiếc xe ôtô của nhân viên Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 134/2013/GSQL-GQ3 Tạm nhập khẩu 01 chiếc xe ôtô của nhân viên Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Công văn 134/2013/GSQL-GQ3

Tạm nhập khẩu 01 chiếc xe ôtô của nhân viên Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Công văn 134/2013/GSQL-GQ3 về tạm nhập khẩu 01 chiếc xe ôtô của nhân viên Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 134/2013/GSQL-GQ3 Tạm nhập khẩu 01 chiếc xe ôtô của nhân viên Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
————-
Số: 134/GSQL-GQ3
V/v: Tạm nhập khẩu 01 chiếc xe ôtô của nhân viên
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 144/LT-ƯĐMT ngày 08/02/2013 của Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) và công hàm đề ngày 22/02/2013 của Ngân hàng Thế giới về việc bà Anjali Acharya xin nhập xe, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ thời hạn do Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) xác nhận trên số định mức hàng miễn thuế số 000117CA/2011 để cấp giấy phép tạm nhập khẩu xe ô tô cho bà Anjali Acharya theo quy định.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục LTNN-BNG (đ/c: 06 Chu Văn An, Hà Nội; thay phúc đáp CV số 144/LT-ƯĐMT ngày 08/02/2013);
– Ngân hàng Thế giới (đ/c: Tầng 8, 63 Lý Thái Tổ, HN; thay phúc đáp văn bản đề ngày 22/02/2013);
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Việt Đức

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post