Công văn 1243/2013/VPCP-QHQT Báo cáo "Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO" - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 1243/2013/VPCP-QHQT Báo cáo “Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO”

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Công văn 1243/2013/VPCP-QHQT

Báo cáo “Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO”

Công văn 1243/2013/VPCP-QHQT báo cáo “Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO” do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 1243/2013/VPCP-QHQT Báo cáo “Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO”

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-
Số: 1243/VPCP-QHQT
V/v: Báo cáo “Đánh giá tổng thể tình hình
KTXH Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO”.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Xét Báo cáo tóm tắt “Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới” (Báo cáo) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện và trình kèm theo Công văn số 289/BKHĐT-QLKTTW ngày 11 tháng 01 năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Báo cáo đầy đủ, gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong Quý I năm 2013;

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham khảo Báo cáo để hoàn chỉnh các đề án sẽ trình Bộ Chính trị, Chính phủ theo chương trình, kế hoạch và trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, PTTg Vũ Văn Ninh;
– VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng; Các Vụ: TH, KTTH, KTN; TK PTTg Vũ Văn Ninh;
– Lưu: VT, QHQT(3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Vũ Đức Đam

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post