Công văn 1235/TCHQ-CCHDH Sử dụng mẫu tờ khai tờ khai hải quan điện tử ban hành kèm theo Thông tư 196/2012/TT-BTC của Tổng cục Hải quan - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 1235/TCHQ-CCHDH Sử dụng mẫu tờ khai tờ khai hải quan điện tử ban hành kèm theo Thông tư 196/2012/TT-BTC của Tổng cục Hải quan

pgdsathay
pgdsathay 04/11/2022

Công văn 1235/TCHQ-CCHDH

Sử dụng mẫu tờ khai tờ khai hải quan điện tử ban hành kèm theo Thông tư 196/2012/TT-BTC của Tổng cục Hải quan

Công văn 1235/TCHQ-CCHDH về sử dụng mẫu tờ khai tờ khai hải quan điện tử ban hành kèm theo Thông tư 196/2012/TT-BTC của Tổng cục Hải quan.

Bạn đang xem: Công văn 1235/TCHQ-CCHDH Sử dụng mẫu tờ khai tờ khai hải quan điện tử ban hành kèm theo Thông tư 196/2012/TT-BTC của Tổng cục Hải quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————

Số: 1235/TCHQ-CCHĐH
V/v: Sử dụng mẫu tờ khai theo Thông tư 196/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Intel Products Việt Nam.
(Lô I2, đường D1, Khu công nghệ cao Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)

Ban Cải cách hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01-0113/TCHQ ngày 14/01/2013 và công văn số 03/0213-TCHQ ngày 28/2/2013 của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam về việc cho phép công ty Intel được tiếp tục sử dụng mẫu tờ khai hải quan điện tử ban hành kèm theo Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009.

Quy định về mẫu tờ khai hải quan điện tử và việc sử dụng mẫu tờ khai thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Do đó Ban Cải cách hiện đại hóa đang trong thời gian trình Lãnh đạo Bộ Tài chính về nội dung vướng mắc mà công ty phản ánh.

Ban Cải cách hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, CCHĐH (02b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Trần Quốc Định

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post