Công văn 120/2013/GSQL-GQ3 Lưu giữ hồ sơ hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 120/2013/GSQL-GQ3 Lưu giữ hồ sơ hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

pgdsathay
pgdsathay 15/10/2022

Công văn 120/2013/GSQL-GQ3

Lưu giữ hồ sơ hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Công văn 120/2013/GSQL-GQ3 về lưu giữ hồ sơ hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 120/2013/GSQL-GQ3 Lưu giữ hồ sơ hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——–
Số: 120/GSQL-GQ3
V/v: Lưu giữ hồ sơ hải quan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 298/HQHCM-GSQL ngày 24/01/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn lưu giữ hồ sơ hải quan của các Công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý về Hải quan ghi nhận nội dung đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Trước mắt, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nội dung hướng dẫn tại công văn số 7314/TCHQ-GSQL ngày 27/12/2012 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/07/2010 của Bộ Tài chính, trong đó có nội dung hướng dẫn việc lưu giữ hồ sơ hải quan của các Công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, GQ3 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Việt Đức

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post