Công văn 1073/2013/VPCP-QHQT Gia hạn thời gian khoá sổ Khoản vay cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 1073/2013/VPCP-QHQT Gia hạn thời gian khoá sổ Khoản vay cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ

pgdsathay
pgdsathay 05/11/2022

Công văn 1073/2013/VPCP-QHQT

Gia hạn thời gian khoá sổ Khoản vay cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ

Công văn 1073/2013/VPCP-QHQT về gia hạn thời gian khoá sổ Khoản vay cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 1073/2013/VPCP-QHQT Gia hạn thời gian khoá sổ Khoản vay cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——–
Số: 1073/VPCP-QHQT
V/v: Gia hạn thời gian khoá sổ Khoản vay cho
Dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 do ADB tài trợ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Ngoại giao;
– Bộ Tư pháp;
– Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Tờ trình số 209/TTr-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 2012) về việc gia hạn thời gian khoá sổ Khoản vay cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành dự án tới ngày 30 tháng 6 năm 2016 và ngày khoá sổ khoản vay sẽ được điều chỉnh tương ứng vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 cho Dự án Nhiệt điện Mông Dương 1 như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB biết về việc gia hạn trên.

3. Bộ Công Thương chỉ đạo, giám sát Chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện dự án tại địa phương hoàn thành các hoạt động dự án theo đúng tiến độ đã thống nhất với nhà tài trợ, đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời hạn, đáp ứng được chất lượng và hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng CP (để b/c);
– Các PTTg;
– VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (3).AT. 29

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Vũ Đức Đam

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post