Công văn 10452/2012/BGTVT-TCCB Tình hình thực hiện công tác An toàn - vệ sinh lao động năm 2012 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 10452/2012/BGTVT-TCCB Tình hình thực hiện công tác An toàn – vệ sinh lao động năm 2012

pgdsathay
pgdsathay 19/10/2022

Công văn 10452/2012/BGTVT-TCCB

Tình hình thực hiện công tác An toàn – vệ sinh lao động năm 2012

Công văn 10452/2012/BGTVT-TCCB báo cáo tình hình thực hiện công tác An toàn – vệ sinh lao động năm 2012 do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 10452/2012/BGTVT-TCCB Tình hình thực hiện công tác An toàn – vệ sinh lao động năm 2012

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——————-
Số: 10452/BGTVT-TCCB
V/v báo cáo tình hình thực hiệncông tác
An toàn – vệ sinh lao động
năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác An toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động và Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện công tác An toàn – vệ sinh lao động năm 2012 theo biểu 1 và biểu 2 kèm theo Công văn này, gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/01/2013 để tổng hợp.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, TCCB (05b.Ng)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)
Nguyễn Hồng Trường

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post