Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX Chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX Chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX

Chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông

Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX Chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
————–

Số: 10363/VPCP-KGVX
V/v chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện
chính sách pháp luật về giáo dục mầm non
và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Khóa XIII (Công văn số 654/UBVNGDTTN13 ngày 10 tháng 12 năm 2012) về việc phân công lãnh đạo các bộ, ngành báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non giai đoạn 2006 – 2012; đánh giá chất lượng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2006 – 2012, trong đó báo cáo rõ về các giải pháp phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2013 – 2015; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2012.

2. Ủy quyền Đồng chí Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo tại Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức về thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
– Ủy ban VHGDTNTNNĐ của QH;
– Các Bộ: KHĐT, TC, NV;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)


Nguyễn Hữu Vũ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post