Công văn 10315/2012/CT-TTHT Thuế Thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 10315/2012/CT-TTHT Thuế Thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Công văn 10315/2012/CT-TTHT

Thuế Thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 10315/2012/CT-TTHT về thuế Thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 10315/2012/CT-TTHT Thuế Thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
———-
Số: 10315/CT-TTHT
V/v: thuế Thu nhập cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Avery Dennison (Việt Nam)
Đ/chỉ : I-11, đường số 13, KCN Tân Bình, Q.Tân Bình
Mã số thuế: 0303191508

Trả lời văn thư số 02/12/CV-ADV-PIT ngày 14/12/2012 của Công ty về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.c, khoản 2.d Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

“2. Hướng dẫn cụ thể tiết 2.1.5 như sau: Đối với các khoản lợi ích khác mà người lao động được hưởng thì chỉ tính vào thu nhập chịu thuế đối với các trường hợp xác định được đối tượng được hưởng; không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân đối với các khoản lợi ích không xác định được cụ thể người được hưởng. Cụ thể trong một số trường hợp như sau:

c) Đối với các khoản phí hội viên như thẻ hội viên sân gôn, sân quần vợt, thẻ sinh hoạt các câu lạc bộ văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao… nếu ghi đích danh cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng thì tính vào thu nhập chịu thuế của từng cá nhân sử dụng. Trường hợp được sử dụng chung, không ghi tên cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

d) Đối với các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, thể thao, giải trí thẩm mỹ… nếu chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân. Trường hợp không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có chi trả thêm khoản phí mua bảo hiểm phúc lợi cho người lao động (có xác định cụ thể số tiền của từng cá nhân được hưởng) thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN; Công ty căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm, chứng từ thanh toán phí mua bảo hiểm để tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động (thu nhập chịu thuế của tháng mà Công ty thanh toán chi phí mua bảo hiểm cho Công ty bảo hiểm).

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
– Như trên;
– P. PC;
– P. KT số 1
– Web CT
– Lưu: HC, TTHT
2994-308420/ 2012 tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thị Lệ Nga

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post