Công văn 10305/2012/CT-TTHT Thủ tục cấp hóa đơn lẻ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 10305/2012/CT-TTHT Thủ tục cấp hóa đơn lẻ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

pgdsathay
pgdsathay 07/11/2022

Công văn 10305/2012/CT-TTHT

Thủ tục cấp hóa đơn lẻ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 10305/2012/CT-TTHT về thủ tục cấp hóa đơn lẻ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 10305/2012/CT-TTHT Thủ tục cấp hóa đơn lẻ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
———–
Số : 10305/CT-TTHT
V/v : thủ tục cấp hóa đơn lẻ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Chi cục thuế quận Tân Bình

Trả lời văn bản số 12555/CCT-TTHT ngày 18/12/2012 của Chi cục thuế về thủ tục cấp hóa đơn lẻ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, Điều 12, Chương II Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ:

“Cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ cho việc bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được xác định như sau:

– Đối với tổ chức: Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức đăng ký mã số thuế hoặc nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định thành lập.

– Đối với hộ và cá nhân không kinh doanh: Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi cấp mã số thuế hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trên sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực hoặc nơi cư trú do hộ, cá nhân tự kê khai (không cần có xác nhận của chính quyền nơi cư trú).

Trường hợp tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh có bất động sản cho thuê thì cơ quan thuế quản lý địa bàn có bất động sản thực hiện cấp hoá đơn lẻ.

Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng hoá đơn lẻ phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế. Riêng trường hợp được cấp hoá đơn giá trị gia tăng lẻ thì số thuế giá trị gia tăng phải nộp là số thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng cấp lẻ.

Người đề nghị cấp hóa đơn lẻ lập hóa đơn đủ 3 liên tại cơ quan thuế và phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận hóa đơn lẻ. Sau khi có chứng từ nộp thuế của người đề nghị cấp hoá đơn, cơ quan thuế có trách nhiệm đóng dấu cơ quan thuế vào phía trên bên trái của liên 1, liên 2 và giao cho người đề nghị cấp hóa đơn, liên 3 lưu tại cơ quan thuế”.

Trường hợp cá nhân không kinh doanh có cung cấp một số dịch vụ cho khách hàng (trừ một số dịch vụ theo quy định của pháp luật phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) có nhu cầu xin cấp hóa đơn lẻ để giao cho người mua hàng thì cá nhân làm thủ tục xin cấp hóa đơn lẻ theo hướng dẫn nêu trên, Chi cục thuế có trách nhiệm hướng dẫn cá nhân tính số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật thuế và thực hiện cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân kinh doanh sau khi cá nhân đã nộp đủ thuế. Trường hợp các hoạt động này phát sinh thường xuyên thì cá nhân phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế để kê khai nộp thuế theo quy định.

Cục Thuế trả lời Chi cục thuế biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
– Như trên
– Phòng Pháp chế
– Lưu: (TTHT,HC)
3047-20244/2012-pdhoa

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thị Lệ Nga

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post