Công văn 10275/2012/VPCP-KTN Hỗ trợ kinh phí và lùi thời hạn di dời bến cảng sông Hàn thuộc cảng Đà Nẵng - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 10275/2012/VPCP-KTN Hỗ trợ kinh phí và lùi thời hạn di dời bến cảng sông Hàn thuộc cảng Đà Nẵng

pgdsathay
pgdsathay 06/11/2022

Công văn 10275/2012/VPCP-KTN

Hỗ trợ kinh phí và lùi thời hạn di dời bến cảng sông Hàn thuộc cảng Đà Nẵng

Công văn 10275/2012/VPCP-KTN về hỗ trợ kinh phí và lùi thời hạn di dời bến cảng sông Hàn thuộc cảng Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 10275/2012/VPCP-KTN Hỗ trợ kinh phí và lùi thời hạn di dời bến cảng sông Hàn thuộc cảng Đà Nẵng

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 10275/VPCP-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí và lùi thời hạn di dời bến
cảng sông Hàn thuộc cảng Đà Nẵng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: – Bộ Giao thông vận tải
– Bộ Tài chính;
– Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
– Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (công văn số 2761/HHVN-KHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2012) về việc lùi thời hạn di dời và hỗ trợ kinh phí thực hiện việc di dời bến cảng sông Hàn thuộc cảng biển Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải làm việc cụ thể với Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng để thống nhất về thời hạn di dới bến cảng sông Hàn thuộc cảng Đà Nẵng phù hợp với các quy hoạch phát triển ngành đã được phê duyệt, đảm bảo ổn định đời sống và việc làm của người lao động.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ kinh phí cho việc di dời bến cảng sông Hàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng;
– Cục Hàng hải Việt Nam;
– VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, V.III, NC, ĐMDN, TKBT, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3b)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)
Văn Trọng Lý

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post