Công văn 1019/2013/TCHQ-GSQL Thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô, gắn máy đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều được phép hồi hương - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 1019/2013/TCHQ-GSQL Thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô, gắn máy đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều được phép hồi hương

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Công văn 1019/2013/TCHQ-GSQL

Thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô, gắn máy đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều được phép hồi hương

Công văn 1019/2013/TCHQ-GSQL về thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô, gắn máy đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều được phép hồi hương do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 1019/2013/TCHQ-GSQL Thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô, gắn máy đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều được phép hồi hương

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–
Số: 1019/TCHQ-GSQL
V/v: Thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô,
xe gắn máy đang sử dụng theo chế độ tài sản
di chuyển của Việt kiều được phép hồi hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiến hành thẩm định chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục và các điều kiện trước khi cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều được phép hồi hương, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện nội dung sau:

Thực hiện điều chỉnh về thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy quy định tại điểm 3, Phần I Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001 của Tổng cục Hải quan, cụ thể là thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô, xe gắn máy đảm bảo không quá 07 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép, không tính ngày thứ 7, ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ).

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c TT – Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
– Cục ĐTCBL (để phối hợp);
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post