Công văn 01/2013/TCT-CS Thông báo phát hành hóa đơn sau khi cổ phần hóa - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 01/2013/TCT-CS Thông báo phát hành hóa đơn sau khi cổ phần hóa

pgdsathay
pgdsathay 04/11/2022

Công văn 01/2013/TCT-CS

Thông báo phát hành hóa đơn sau khi cổ phần hóa

Công văn 01/2013/TCT-CS về thông báo phát hành hóa đơn sau khi cổ phần hóa do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 01/2013/TCT-CS Thông báo phát hành hóa đơn sau khi cổ phần hóa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
———-
Số: 01/TCT-CS
V/v thông báo phát hành hóa đơn
sau khi cổ phần hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3586/CV-TC ngày 12/09/2012 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc thông báo phát hành hóa đơn sau khi cổ phần hóa. Về việc này, sau khi có ý kiến thống nhất của các Vụ và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định:

“Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)), hóa đơn mẫu, tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in), ngày lập Thông báo phải phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.

Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.”

Theo trình bày của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – trụ sở chính và các chi nhánh) sử dụng hóa đơn GTGT tự in, đã thực hiện thông báo phát hành với các Cục Thuế địa phương theo quy định, khi chuyển thành Ngân hàng thương mại cổ phần từ ngày 27/04/2012 – sử dụng tên mới là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và chỉ tiêu người bán trên hóa đơn GTGT sẽ thay đổi so với mẫu hóa đơn mà Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (trụ sở chính và các chi nhánh) đã thông báo phát hành với Cục thuế các địa phương, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cam kết chịu trách nhiệm đối với thông tin trên hóa đơn do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam lập, đồng thời khẳng định việc thay đổi tên so với mẫu hóa đơn mà Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã thông báo phát hành hóa đơn hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Việc thay đổi tên Ngân hàng không làm ảnh hưởng đến mẫu số, ký hiệu, số thứ tự hóa đơn đã được cài đặt sẵn trên chương trình phần mềm in và quản lý của Ngân hàng.

Căn cứ quy định nêu trên và báo cáo của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Về thời điểm sử dụng hóa đơn: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được sử dụng hóa đơn GTGT với tên gọi mới Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngay sau khi chính thức chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP từ ngày 27/04/2012.

– Về số thứ tự hóa đơn: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được tiếp tục sử dụng các số thứ tự hóa đơn đã thông báo phát hành để sử dụng cho năm 2012 nhưng chưa sử dụng hết đến thời điểm chính thức chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP.

– Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (trụ sở chính và từng chi nhánh) làm việc với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể việc điều chỉnh giảm số lượng hóa đơn đã Thông báo phát hành theo tên gọi cũ (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam) nhưng chưa sử dụng trong chương trình quản lý hóa đơn cũng như việc nhập Thông báo phát hành hóa đơn có tên gọi mới (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) và ký hiệu mẫu hóa đơn mới (nếu có).

– Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (trụ sở chính và từng chi nhánh) không bị xử phạt về việc sử dụng tiếp các hóa đơn đã Thông báo phát hành theo tên gọi cũ (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam) nhưng chưa sử dụng nay được chuyển sang tên mới – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam biết và liên hệ Cục Thuế địa phương để thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Cao Anh Tuấn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post