Công điện 7300/CĐ-TCHQ Quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công điện 7300/CĐ-TCHQ Quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

pgdsathay
pgdsathay 07/11/2022

Công điện 7300/CĐ-TCHQ

Quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Công điện 7300/CĐ-TCHQ về quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 do Tổng cục Hải quan điện.

Bạn đang xem: Công điện 7300/CĐ-TCHQ Quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

———–

Số: 7300/CĐ-TCHQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012

CÔNG ĐIỆN
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN 02 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Tổng cục Hải quan điện kính gửi: các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công điện số 02/CĐ-BTC ngày 20/12/2012 về việc quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu đồng chí Cục trưởng, Chi cục trưởng các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

– Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức của Cục, Chi cục và thông báo rộng rãi tới các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn về việc Cơ quan hải quan, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại tổ chức làm việc trong các ngày 29, 30 và 31/12/2012 để các doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

– Giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh và theo dõi tổng hợp số liệu thu để báo cáo Tổng cục theo hướng dẫn tại công văn 7206/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2012.

– Tập trung lực lượng tới từng doanh nghiệp để đôn đốc các doanh nghiệp nộp hết số nợ thuế có khả năng thu và thực hiện nộp hết số tiền thuế phải thu tháng 11 chuyển thu tháng 12/2012, chuyển hết số tiền thuế trên tài khoản tạm thu vào NSNN chậm nhất trong ngày 31/12/2012 theo hướng dẫn tại công văn số 7066/TCHQ-TXNK ngày 1512/2012. Trường hợp không thu hết số tiền nợ thuế quá hạn tại phụ lục 1 công văn số 7066/TCHQ-TXNK thì huy động thêm số tiền thuế của các tờ khai phát sinh trong tháng 12/2012, tháng 1/2013, đảm bảo thu đủ tổng số tiền thuế của 3 phụ lục nêu tại công văn 7066/TCHQ-TXNK. Đồng chí Cục trưởng, Chi cục trưởng phải chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về việc đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế kịp thời, thu hồi nợ thuế và chuyển nộp NSNN số tiền thuế trên tài khoản tạm thu.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đồng chí Cục trưởng, Chi cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và khẩn trương triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Tài chính (để báo cáo);
– Ngân hàng Nhà nước (để phối hợp);
– Kho bạc Nhà nước (phối hợp);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Túc

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post