Công điện 01/2013/CĐ-LĐTBXH Giải pháp hỗ trợ người lao động ở doanh nghiệp gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công điện 01/2013/CĐ-LĐTBXH Giải pháp hỗ trợ người lao động ở doanh nghiệp gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Công điện 01/2013/CĐ-LĐTBXH

Giải pháp hỗ trợ người lao động ở doanh nghiệp gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán

Công điện 01/2013/CĐ-LĐTBXH về thực hiện giải pháp hỗ trợ người lao động ở doanh nghiệp gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Bạn đang xem: Công điện 01/2013/CĐ-LĐTBXH Giải pháp hỗ trợ người lao động ở doanh nghiệp gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

———–
Số: 01/CĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

CÔNG ĐIỆN
VỀ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Điện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

Năm 2012, do tác động của suy giảm kinh tế nên nhiều doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngừng hoạt động hoặc hoạt động khó khăn, dẫn đến việc nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng đến đời sống của người lao động trong dịp Tết nguyên đán đang đến gần. Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện:

1. Rà soát, nắm tình hình nợ lương, nợ tiền tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc họp với chủ các doanh nghiệp, yêu cầu các chủ doanh nghiệp tìm mọi biện pháp để có nguồn kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và đóng bảo hiểm xây dựng cho người lao động theo quy định của pháp luật.

2. Tập trung giải quyết các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể, phá sản; ưu tiên giải quyết chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật; thực hiện việc tạm ứng ngân sách địa phương để trả cho người lao động tại các doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn và bị nợ lương nhưng đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1490/TTg-KGVX ngày 24 tháng 9 năm 2012.

3. Vận động các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp quan tâm, chăm lo đời sống người lao động nhất là số lao động ngoại tỉnh làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất do điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê ăn Tết; tùy theo khả năng ngân sách của địa phương có biện pháp hỗ trợ thiết thực cho người lao động trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
– Lưu: VT, Vụ LĐTL H. (5)

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Thị Hải Chuyền

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post