Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2011 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2011

pgdsathay
pgdsathay 15/10/2022

Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2011

Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2011.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bạn đang xem: Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2011

—————
Số: 01/2011/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2011

CHỈ THỊ
Về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2011
_______

Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, từ thiện cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và triển khai sâu rộng trong cán bộ, viên chức và nhân dân thành phố. Trong nhiều năm qua phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố ngày càng phát triển, tỷ lệ hiến máu tình nguyện năm sau cao hơn năm trước đã đáp ứng một phần nhu cầu về máu cấp cứu và điều trị cho nhân dân tại các Bệnh viện.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp đủ máu an toàn cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân và trên cơ sở kết quả thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan đơn vị, công ty, xí nghiệp, trường học, các đơn vị lực lượng võ trang trên địa bàn thành phố trong năm 2011 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện phấn đấu đạt trên 150.000 đơn vị máu, chất lượng máu sạch, tốt đạt trên 94%, tích cực vận động đạt 40% đơn vị máu và túi máu loại 350ml – 450ml.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, các công ty, xí nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố có kế hoạch cụ thể vận động ít nhất 10% cán bộ, công chức, viên chức hiến máu tình nguyện trong năm 2011; phối hợp với Trung tâm Hiến máu tình nguyện thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức tốt các địa điểm tiếp nhận máu tại cơ quan, đơn vị, bộ phận y tế các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra sức khỏe và tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện để hiến máu, nhằm bảo đảm nguồn máu có chất lượng và an toàn, phấn đấu đạt trên 27.200 đơn vị máu trong năm 2011.

3. Trung tâm Hiến máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ thành phố) và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các quận, huyện, phường, xã, thị trấn có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đạt trên 82.800 đơn vị máu trong năm 2011 và đạt chất lượng máu tốt; tích cực tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện phù hợp với nguyên tắc nhân đạo quốc tế Hội Chữ thập đỏ và thực hiện đúng chế độ bồi dưỡng sức khỏe đối với người hiến máu tình nguyện theo Thông tư số 21/2009/TT-BYT ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Bộ Y tế.

4. Giao Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh trên toàn thành phố hưởng ứng Năm Thanh niên 2011 tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện cứu người do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, đạt trên 40.000 đơn vị máu năm 2011.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan Báo, Đài thành phố phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố có kế hoạch cụ thể để thông tin tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện trong năm 2011.

6. Đài Truyền hình thành phố phối hợp Trung tâm Hiến máu tình nguyện để xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác hiến máu tình nguyện của thành phố, hàng năm nhân ngày 07 tháng 4 “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, ngày 16 tháng 4 “Ngày thế giới tôn vinh hiến máu”; mở chuyên mục “Hiến máu cứu người” và có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân trong các đợt cao điểm của chương trình hiến máu tình nguyện thành phố.

7. Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Truyền máu Huyết học phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hiến máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ thành phố) đảm bảo công tác chuyển giao máu đạt số lượng, chất lượng và đảm bảo yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật, trang thiết bị xét nghiệm, phân tích máu, để bảo đảm an toàn trong truyền máu cho bệnh nhân, đồng thời chỉ đạo các Bệnh viện quận, huyện, y tế của các cơ quan Sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng võ trang, công ty, xí nghiệp, trường học tích cực tham gia tuyên truyền vận động hiến máu và tuyển chọn người hiến máu có đủ sức khỏe và đảm bảo an toàn về máu.

8. Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố có kế hoạch tăng cường trang thiết bị phục vụ tiếp nhận máu, đồng thời phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ) kịp thời đề xuất tôn vinh khen thưởng cho những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện của thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, các trường học trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt công tác hiến máu tình nguyện của thành phố trong năm 2011./.

Nơi nhận:
– Bộ Y tế;
– Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND. TP;
– TTUB: CT, PCT/TT, VX;
– Ban Tuyên giáo Thành ủy;
– UBMTTQ và các đoàn thể TP;
– Các Sở, ban, ngành TP;
– UBND các quận, huyện;
– Hội Chữ thập đỏ thành phố;
– Bệnh viện Truyền máu Huyết học;
– Trung tâm Hiến máu nhân đạo;
– Các Báo, đài thành phố.
– VPUB: CPVP;
– Phòng VX, THKH, TTCB;
– Lưu:VT, (VX/P) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hứa Ngọc Thuận

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post