Chỉ thị 17/2012/CT-UBND tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước ở tỉnh Yên Bái - Phòng GD&DT Sa Thầy

Chỉ thị 17/2012/CT-UBND tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước ở tỉnh Yên Bái

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Chỉ thị 17/2012/CT-UBND tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước ở tỉnh Yên Bái

Chỉ thị 17/2012/CT-UBND tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

Bạn đang xem: Chỉ thị 17/2012/CT-UBND tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước ở tỉnh Yên Bái

Số: 17/2012/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Yên Bái, ngày 03 tháng 10 năm 2012

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Thời gian qua, các cấp chính quyền từ cơ sở đến tỉnh đã có nhiều biện pháp tích cực triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và đạt được những kết quả tích cực góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: một số vụ khiếu nại, tố cáo còn chậm được giải quyết; một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; các cơ quan chức năng đã có sự phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng chưa được thường xuyên; việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật còn chậm, chưa dứt điểm.

Để thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011 nhằm hạn chế những tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 16/5/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

2. Chủ động nắm bắt tình hình, có phương án chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tăng cường đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết vụ việc khiếu nại. Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo nhiều người, phức tạp, kéo dài, các cơ quan chức năng tập trung xem xét giải quyết, cần thiết phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

3. Chú trọng, làm tốt công tác lập, xét duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải dân chủ, công khai, đúng chính sách, pháp luật, sát thực tế, nhất là đối với các Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu, đồng thuận, tự giác chấp hành. Trường hợp buộc phải cưỡng chế thì phải xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; phải có phương án chặt chẽ, đúng pháp luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không sử dụng vũ khí và lực lượng quân đội trong việc tổ chức cưỡng chế.

4. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân theo quy định, dành thời gian thích đáng trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, tôn trọng và kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

5. Tiến hành rà soát các vụ việc khiếu kiện kéo dài, các vụ việc đã được các cấp, các ngành xem xét, giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp khiếu để tập trung giải quyết dứt điểm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Trong quá trình giải quyết phải làm rõ nguyên nhân phát sinh, tồn đọng, kéo dài vụ việc khiếu nại, tố cáo; xem xét đầy đủ các khía cạnh pháp lý và thực tế của vụ việc để có biện pháp giải quyết có lý, có tình, khả thi, chấm dứt được khiếu nại, tố cáo. Trường hợp người khiếu nại có hoàn cảnh khó khăn thì xem xét, vận dụng chính sách xã hội để có biện pháp giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống.

6. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục các đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; nghiêm chỉnh thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

7. Thực hiện nghiêm túc quy định thông tin, báo cáo tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Đối với các vụ việc phức tạp phải lấy kiến các cấp, các ngành giải quyết kịp thời, kiến nghị các giải pháp khắc phục những vướng mắc, tồn tại trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

8. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố, các lực lượng chức năng nắm chắc diễn biến tình hình khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là những vụ việc khiếu nại, tố cáo nhiều người, vượt cấp để tham mưu, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, gây mất trật tự tại trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

9. Giao cho Thanh tra tỉnh:

– Theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về công giải quyết khiếu nại, tố cáo đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo; kịp thời nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn toàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời đối với công tác khiếu nại, tố cáo.

– Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài theo theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ. Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách mới, chính thức các vụ việc cần rà soát, xử lý với các tiêu chí do Thanh tra Chính phủ đưa ra tại Văn bản số 1644/TTCP-VP ngày 02/7/2012.

– Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011 và các văn bản pháp luật có liên quan cho các đối tượng là Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch các xã, phường, thị trấn, trưởng ban thanh tra nhân dân, cán bộ tư pháp; các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội; phối hợp tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát tờ rơi về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011 để người dân hiểu được quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo.

10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực hiện công khai nội dung, quá trình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo bằng các hình thức phù hợp theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; kể cả trên phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị trực thuộc có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng tập trung nhiều người khiếu kiện vượt cấp lên cơ quan Trung ương và tỉnh hoặc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình diễn ra phức tạp, kéo dài.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
– Chính phủ;
– Thanh tra Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– TT. Tỉnh uỷ;
– TT. Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh;
– TT. MTTQ tỉnh;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Công an tỉnh;
– Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Chánh, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh;
– Lưu: VT, NC-UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post