Chỉ thị 17/2012/CT-UBND Quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Phòng GD&DT Sa Thầy

Chỉ thị 17/2012/CT-UBND Quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

pgdsathay
pgdsathay 07/11/2022

Chỉ thị 17/2012/CT-UBND

Quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chỉ thị 17/2012/CT-UBND về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Bạn đang xem: Chỉ thị 17/2012/CT-UBND Quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

—————

Số: 17/2012/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Vĩnh Yên, ngày 13 tháng 12 năm 2012

CHỈ THỊ
VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Thực hiện Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý họat động kinh doanh vàng, Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm

a) Hướng dẫn các Doanh nghiệp, tổ chức (Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng có nhu cầu kinh doanh mua, bán vàng miếng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu do doanh nghiệp khai thác ở nước ngoài và doanh nghiệp có Giấy phép khai thác vàng có nhu cầu xuất khẩu vàng nguyên liệu do doanh nghiệp khai thác) thực hiện các thủ tục, hồ sơ gửi đến Ngân hàng nhà nước Việt Nam khi có nhu cầu đề nghị cấp:

– Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng;

– Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu;

– Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng).

b) Thực hiện việc cấp, thu hồi các loại giấy phép

– Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ;

– Cấp, thu hồi Giấy phép tạm nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm;

– Cấp, thu hồi Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

c) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc chia sẻ thông tin; phối hợp thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh.

d) Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan đến quản lý kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm

Hướng dẫn, thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh vàng trên địa bàn và sao gửi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post