Chỉ thị 06/2013/CT-BGTVT Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức Bộ Giao thông vận tải - Phòng GD&DT Sa Thầy

Chỉ thị 06/2013/CT-BGTVT Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức Bộ Giao thông vận tải

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Chỉ thị 06/2013/CT-BGTVT

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức Bộ Giao thông vận tải

Chỉ thị 06/2013/CT-BGTVT về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức Bộ Giao thông vận tải.

Bạn đang xem: Chỉ thị 06/2013/CT-BGTVT Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức Bộ Giao thông vận tải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Số: 06/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Giao thông vận tải đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng nhu cầu về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế, đặc biệt với sự vận động rất nhanh của cơ chế mới, của tiến trình hội nhập quốc tế, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ cần được đào tạo, bồi dưỡng có hệ thống, đồng bộ hơn nữa từ cấp cơ sở đến cấp Bộ; nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cần tiếp tục được đổi mới; nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cần tiếp tục được nâng cao. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện một số nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sau đây:

I. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các văn bản chỉ đạo và các đề án, kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục triển khai các đề án, kế hoạch liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của ngành Giao thông vận tải; trong đó, tập trung một số nội dung sau:

1. Quán triệt Kết luận số 57/KL-TW ngày 08/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Xác định đúng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong thời kỳ mới.

2. Triển khai thực hiện Quy định số 164/QĐ-TW ngày 01/02/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, báo cáo nhu cầu, kế hoạch bồi dưỡng cập nhật kiến thức hàng năm đối với cán bộ, lãnh đạo quản lý thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

3. Rà soát nội dung các Đề án, Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức (Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 2379/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2011); Kế hoạch xây dựng đội ngũ trí thức ngành GTVT đến năm 2015 (Quyết định số 68/QĐ-BGTVT ngày 10/01/2012); Kế hoạch thu hút, đào tạo, sử dụng nhân tài ngành GTVT đến năm 2015 (Quyết định số 71/QĐ-BGTVT ngày 10/01/2012); Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học – công nghệ ngành Giao thông vận tải đến năm 2015 (Quyết định số 1045/QĐ-BGTVT ngày 10/05/2012); Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Giao thông vận tải phục vụ hội nhập quốc tế đến năm 2015 (Quyết định số 1188/QĐ-BGTVT ngày 28/5/2012)); xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án; báo cáo kế hoạch triển khai và kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vận tải.

II. Tăng cường triển khai một số nhiệm vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chuyên ngành và bồi dưỡng cập nhật theo vị trí việc làm; trong đó, lưu ý một số nội dung:

a) Đào tạo, bồi dưỡng gắn liền với quy hoạch cán bộ, gắn liền với nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hoặc cán bộ trong quy hoạch;

b) Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; tăng cường bồi dưỡng theo vị trí việc làm nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp cần thiết cho cán bộ, công chức, viên chức để làm tốt công việc được giao; đề xuất việc biên soạn và lựa chọn chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm của công chức;

c) Thực hiện nghiêm túc chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Khoản 4, Điều 4, Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ (thời gian thực hiện là 01 tuần/01 năm; một tuần được tính bằng 05 ngày học, một ngày học 08 tiết);

2. Các doanh nghiệp thuộc Bộ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế, quản trị kinh doanh cho cán bộ làm công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp; tập trung bồi dưỡng đội ngũ người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp theo Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải; tích cực phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải và các trường trong ngành cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

3. Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai toàn diện Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ và các văn bản về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm triển khai những nội dung sau:

a) Tiếp tục rà soát các chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và các tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp, đề xuất kế hoạch xây dựng bổ sung, hoàn thiện các chương trình, tài liệu bồi dưỡng;

b) Đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chuyên ngành, bồi dưỡng cập nhật theo vị trí việc làm hướng tới nhu cầu của người học, phù hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và có tính hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cao; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp triển khai hiệu quả Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

c) Hoàn thiện chương trình bồi dưỡng đội ngũ người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt và triển khai thực hiện.

4. Các Trường, Học viện trực thuộc Bộ tiến hành rà soát, đề xuất xây dựng bổ sung và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành (các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chuyên ngành; các chương trình bồi dưỡng cập nhật theo vị trí việc làm) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trường, Học viện nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

5. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ.

III. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị và phải coi đây là một trong những công tác trọng tâm của cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kế hoạch triển khai các đề án, kế hoạch về đào tạo cán bộ, công chức viên chức về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15/6/2013; báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15/11 hàng năm (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để theo dõi, quản lý, báo cáo Lãnh đạo Bộ và báo cáo các Bộ, ngành liên quan.

2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các Trường, Học viện báo cáo kết quả rà soát và đề xuất xây dựng các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành trước ngày 15/6/2013.

3. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
– Các đ/c Thứ trưởng;
– Công đoàn GTVT Việt Nam;
– TC Đường bộ VN, các Vụ, Cục thuộc Bộ;
– Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ;
– Các Trường, Học viện Viện trực thuộc Bộ;
– Trang thông tin điện tử Bộ GTVT;
– Báo GTVT, Tạp chí GTVT;
– Lưu: VT, TCCB (Tđt)

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đinh La Thăng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post