Cách cấu hình email client trên desktop qua Yandex.Mail - Phòng GD&DT Sa Thầy

Cách cấu hình email client trên desktop qua Yandex.Mail

pgdsathay
pgdsathay 04/01/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Cách cấu hình email client trên desktop qua Yandex.Mail.

Ngoài việc dùng giao diện web Yandex.Mail, bạn cũng có thể làm việc với những hòm thư sử dụng các email client khác nhau trên desktop. Bài viết sẽ gợi ý cho bạn một số cài đặt email client trên mobile, máy tính bảng qua Yandex.Mail.

  Để truy cập máy chủ email, nhập tên người dùng và mật khẩu vào hòm thư Yandex. Nếu bạn đang cấu hình hòm thư đi từ một mailbox như [email protected], tên người dùng là phần đầu tiên của địa chỉ trước @. Nếu dùng Yandex.Mail for Domain, hãy nhập địa chỉ email đầy đủ khi đăng nhập.

  Bạn đang xem: Cách cấu hình email client trên desktop qua Yandex.Mail

  Lưu ý: Bạn không nên dùng mail server của nhà cung cấp để gửi mail trên Yandex.

  Cấu hình client dựa trên IMAP

  Khi dùng giao thức IMAP, email client đồng bộ với server đó và lưu cấu trúc thư mục vào mailbox. Thư bạn gửi từ email client sẽ được lưu trên cả máy tính và máy chủ. Bạn có thể truy cập chúng trên nhiều thiết bị khác nhau.

  Kích hoạt giao thức IMAP trước khi cấu hình email client:

  1. ClickSettingsở góc phải phía trên.
  2. Click All settings.
  3. Click Email clients.
  4. Bật From the imap.yandex.com server via IMAP.
  5. Lưu thay đổi.

  Để thiết lập một email client cho giao thức IMAP, bạn cần làm như sau:

  Hòm thư đến

  • Địa chỉ mail server — imap.yandex.com
  • Bảo mật kết nối — SSL
  • Cổng — 993

  Hòm thư đi

  • Địa chỉ mail server — smtp.yandex.com
  • Bảo mật kết nối – SLL
  • Cổng – 465

  Hỗ trợ IAMP sẽ được kích hoạt tự động ở lần đầu tiên bạn đăng nhập vào chương trình mail này.

  Cấu hình client dựa trên POP3

  Khi sử dụng POP3, toàn bộ thư trong thư mục bạn chọn ở menu Settings → Email clients sẽ được lưu vào mail client trên máy tính trong Inbox. Nếu cần, bạn có thể thiết lập bộ lọc trong email client để tự động chuyển tin nhắn tới thư mục mong muốn. Thư bạn gửi sẽ chỉ được lưu trên máy tính.

  Lưu ý: Khi tải email từ máy chủ qua POP3, Yandex.Mail sao lưu thư trên máy chủ tự động. Tuy nhiên, bạn có thể tự tay xóa chúng trên giao diện web. Để xóa email bằng email client, hãy dùng IMAP.

  Kích hoạt giao thức POP3 trước khi cấu hình email client:

  1. Click Settings ở góc phải phía trên.
  2. Click All settings.
  3. Click Email clients.
  4. Kích hoạt From pop.yandex.ru server via POP3.
  5. Lưu thay đổi

  Để thiết lập mail client cho giao thức POP3, bạn phải chọn cấu hình như sau:

  Hòm thư đến

  • Địa chỉ mail server — pop.yandex.com
  • Bảo mật kết nối — SSL
  • Cổng — 995

  Hòm thư đi

  • Địa chỉ mail server — smtp.yandex.com
  • Bảo mật kết nối — SSL
  • Cổng — 465

  Bạn có thể thiết lập chuyển thư qua POP3 từ thư mục bất kỳ, bao gồm cả Spam. Để làm việc này, tới Settings → Email clients và chọn thư mục đó.

  Mặc định, khi muốn tải nội dung thư mục bằng các email client, thư không được đánh dấu đã đọc. Nếu muốn đánh dấu đã đọc thư nhận được, hãy kích hoạt tùy chọn tương ứng.

  Cấu hình giao thức IMAP trên Microsoft Outlook

  Outlook 2010

  1. Mở phần mềm và click Next trong màn hình ban đầu.
  2. Trong cửa sổ Account Setup, đặt Yes làm giá trị mặc định và click Next. Nếu đã có tài khoản Outlook và muốn thêm tài khoản khác, File → Details và click Add a new account.
  3. Chọn Manual setup or additional server types > click Next.
  4. Giữ nguyên giá trị mặc định cho Internet email và click Next.
  5. Thiết lập các cài đặt tài khoản sau:
   • Your Name — Tên người dùng (ví dụ: Downloadvn)
   • Email address — Địa chỉ email Yandex (ví dụ: [email protected]”)
   • Type of account — Loại tài khoản IMAP.
   • Incoming mail server — imap.yandex.com
   • Outgoing email server (SMTP) — smtp.yandex.com
   • User — Tên tài khoản Yandex của bạn
   • Password – Mật khẩu Yandex của bạn
   • Giữ nguyên các giá trị mặc định cho tất cả tham số còn lại và click Other settings.
  6. Tới tab Outgoing mail server, tích ô SMTP server requires authentication và chọn giá trị Same as incoming mail server.
  7. Tới tab Advanced. Đối với tùy chọn Use the following type of encrypted connection, chọn SSL cho các máy chủ IMAP SMTP. Đặt các tham số sau và click OK.
   • IMAP server — 993
   • SMTP server — 465
  8. Để hoàn tất cấu hình tài khoản, click Next trong cửa sổ Add a new account để kiểm tra cài đặt tài khoản. Nếu toàn bộ cài đặt đều chính xác và đã được xác nhận, click Finish. Nếu không, đảm bảo đã nhập tất cả thông tin phù hợp.
  9. Đồng bộ hóa tài khoản đã tạo mới với server để có một danh sách các thư mục.
  10. Mở menu File → Account settings, chọn tài khoản trong tab Email và click Change.
  11. Click Other settings và tới tab Sent.
  12. Đặt trường Save the sent items in the following folder on the server và chọn Sent folder.

  Outlook 2013

  1. Mở phần mềm và click Next ở ngay màn hình đầu tiên.
  2. Trong cửa sổ Configure your Microsoft Outlook account, đặt Yes làm giá trị mặc định và nhấn Next.
  3. Chọn Manual setup or additional server types > click Next.
  4. Chọn POP or IMAP > Next.
  5. Thiết lập các cài đặt tài khoản tương tự như Outlook 2010.
  6. Tới tab Outgoing mail server > tích ô SMTP server requires authentication và chọn giá trị Same as incoming mail server.
  7. Tới tab Advanced. Đối với Use the following type of encrypted connection, chọn SSL cho các máy chủ IMAP và SMTP. Thiết lập các tham số sau:
   • IMAP server — 993
   • SMTP server — 465
  8. Bỏ qua các giá trị mặc định cho tất cả các tham số khác và click OK.
  9. Để hoàn tất cấu hình tài khoản, trong cửa sổ Change account, click Next để kiểm tra cài đặt tài khoản đã chọn. Nếu mọi thứ đều ổn, click Finish. Nếu không, hãy sửa lại các thông tin chưa phù hợp.

  Cấu hình giao thức IMAP trên Mozilla Thunderbird

  Để nhận mail qua Mozilla Thunderbird, bật giao thức POP3 hoặc IAMP trong cài đặt mailbox.

  1. Mở chương trình và click Skip this and use my existing email ở màn hình chào mừng.
  2. Nhập thông tin tài khoản bao gồm tên, địa chỉ email, mật khẩu vào cửa sổ Configure mail account. Click Continue.
  3. Click nút Manual setup và nhập các tham số sau cho máy chủ mail.
   1. Hòm thư đến
    • Protocol — IMAP
    • Server name — imap.yandex.com
    • Port — 993
    • SSL — SSL/TLS
    • Authentication – Normal password
   2. Hòm thư đi
    • Server name — smtp.yandex.com
    • Port — 465
    • SSL — SSL/TLS
    • Authentication – Normal password
  4. Tên người dùng – Thông tin đăng nhập Yandex (ví dụ: VietJack.meta)
  5. Click Re-test để xác thực thông tin đã nhập chính xác. Nếu quá trình này thành công, click Done.
  6. Nếu mặc định muốn dùng Mozilla Thunderbird, click Set as default trong System integration.
  7. Click chuột phải vào tên tài khoản và chọn Settings.
  8. Tới Server settings và ở When I delete a message, chọn Move to deleted items folder.
  9. Tới Copies and folders và nhập tên mailbox Yandex cho toàn bộ thư mục.
  10. Click OK để áp dụng các thay đổi và khởi động lại chương trình.

  Cấu hình giao thức IMAP trên The Bat!

  Để nhận mail sử dụng The Bat!, kích hoạt giao thức POP3 hoặc IAMP trong cài đặt mailbox.

  1. Mở phần mềm và cấu hình nó theo hướng dẫn thiết lập.
  2. Nhập thông tin tài khoản sau vào Create a new mailbox:
   • Tên người dùng
   • Địa chỉ email Yandex
   • Mật khẩu
   • Giao thức IAMP hoặc POP
  3. Click Next.
  4. Nếu đã thiết lập tài khoản trong The Bat! và muốn thêm tài khoản khác, tới Account → New…. Nhập các thiết lập tài khoản sau trong cửa sổ Inbox:
   • For receiving mail — IMAP — Internet Mail Access Protocol v4
   • Server address — imap.yandex.com
   • Connection — Secure connection via a dedicated port (TLS)
   • Port — 993
  5. Click Next.
  6. Nhập các thiết lập tài khoản sau vào Outbox:
   • Outgoing mail server (SMTP) — smtp.yandex.com
   • Connection — Secure connection via a dedicated port (TLS)
   • Port — 465
   • Bật My SMTP server requires authentication.
  7. Click Next.
  8. Click Done trong Account details.
  9. Đồng bộ hóa tài khoản tạo mới với server đó để có một danh sách các thư mục. Để làm việc này, click chuột phải vào tên mailbox và chọn Update folder tree.
  10. Click chuột phải vào tên hòm thư và chọn Account properties. Tới Mail management ở bên trái. Tìm For pre-defined folders, use these IMAP mailboxes trong box ở bên phải. Bật Sent mail và chọn Sent từ danh sách. Bật Trash và chọn Deleted từ danh sách. Click When the Bat! Starts trong Connect to the server.
  11. Click Message filtering → Deleting, và chọn thư mục Trash làm thư mục chuẩn và xóa thay thế. Ngoài ra, hãy tắt tùy chọn Use alternative deletion for old messages và bật Automatically compress folders after emptying.
  12. Click Options > bật Check mailbox at start-upCompact all folders on exit.
  13. Click OK để áp dụng các thay đổi và khởi động lại chương trình này.

  Cấu hình giao thức IMAP trên Mail (macOS)

  Để nhận email bằng Mail, bật hỗ trợ POP3 hoặc IMAP trong cài đặt mailbox.

  1. Chạy ứng dụng và mở menu Mail → Add account để chạy hướng dẫn tạo tài khoản. Lưu ý: Hướng dẫn tạo tài khoản mở tự động cùng với chương trình ở lần đầu tiên.
  2. Chọn Another Yandex.Mail account > click Continue.
  3. Điền đầy đủ tên người dùng, địa chỉ email, mật khẩu và click Log in để xác định độ chính xác của các thông tin đã chọn.
  4. Mở Mail → Settings.
  5. Tới tab Server settings.
  6. Trong Incoming mail server (IMAP), tắt Set up connection settings automatically. Ở trường Port, nhập 993.
  7. Trong phần Outgoing mail server (SMTP), tắt Set up connection settings automatically. Ở trường Port, nhập 465.
  8. Click Save.

  Cấu hình giao thức IMAP trên Opera Mail

  Để nhận email bằng Opera Mail, hãy bật giao thức POP3 hoặc IMAP.

  1. Mở chương trình, chọn mục Email trong danh sách loại tài khoản và click Next.
  2. Điền đầy đủ tên người dùng, địa chỉ email. Click Next.
  3. Điền các tham số tài khoản sau:
   • Tên người dùng
   • Mật khẩu
   • Loại tài khoản – IMAP
  4. Click Finish.
  5. Click Settingstrong tên mailbox và chọn Properties.
  6. Tới tab IMAP và cấu hình thư mục Sent, Trash, Spam.
  7. Click OK để áp dụng các thay đổi và khởi động lại chương trình này.

  Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

  Chuyên mục: Tổng hợp

  Rate this post