Báo cáo minh chứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Báo cáo minh chứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2

pgdsathay
pgdsathay 01/12/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Báo cáo minh chứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2.

Báo cáo minh chứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 được thực hiện theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, giúp thầy cô tham khảo để nhanh chóng hoàn thiện bản báo cáo minh chứng giáo viên THCS hạng II cho mình.

Bạn đang xem: Báo cáo minh chứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm những Tiêu chuẩn mới về trình độ của giáo viên các cấp từ 20/3/2021. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của VietJack để nhanh chóng hoàn thiện bản báo cáo minh chứng giáo viên THCS hạng II của mình:

Báo cáo minh chứng giáo viên THCS hạng 2

PHÒNG GD&ĐT……………..

TRƯỜNG TH&THCS………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày …. tháng ….năm 2021

BÁO CÁO MINH CHỨNG
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy
(Thực hiện theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong trường THCS công lập)

– Họ và tên:……………………..

– Chức vụ: Giáo viên

– Đơn vị công tác: Trường TH&THCS……………………………………

– Bậc lương: 4 Hệ số: 3,33 Ngạch: Giáo viên THCS hạng II Mã ngạch: V.07.04.11

– Thời gian công tác: 13 năm (từ tháng 10 năm 2008 đến nay)

GIÁO VIÊN THCS – HẠNG II- MÃ SỐ: V.07.04.31

STT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP MINH CHỨNG (Nêu cụ thể tên minh chứng) Đánh giá (Đạt; Chưa đạt) Ghi chú(Ghi rõ trường hợp chưa đạt)

1

Nhiệm vụ:

a

Xây dựng kế hoạch giáo dục của môn học được phân công và tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo mục tiêu, chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở

Số:16a/QĐTH&THCSTHĐ Về việc Thành lập Ban xây dựng chương trình giáo dục nhà trường năm học 2021-2022

Đạt

b

Dạy học và giáo dục học sinh theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường và tổ chuyên môn; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức;

Phân công chuyên môn HK II năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 11/10/2021

Đạt

c

Sử dụng các phương pháp dạy học, giáo dục theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh, tích cực hóa hoạt động của học sinh;

– Phiếu dự giờ thao giảng, Biên bản góp ý giờ dạy

– Kế hoạch dạy học ( giáo án)

Đạt

d

Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo quy định

– Kế hoạch số 21KH-THĐ kiểm tra học kì I năm học 2020-2021

– Sổ chủ nhiệm

Đạt

đ

Tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu hoặc phụ đạo học sinh yếu kém hoặc hướng dẫn sinh viên thực tập sư phạm (nếu có);

Kế hoạch Số: 11E/KH-THĐ về công tác phụ đạo học sinh yếu, kém năm học 2020-2021

Đạt

e

Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh và cha mẹ học sinh của lớp được phân công

– Sổ chủ nhiệm

– Biên bản họp phụ huynh học sinh

Đạt

g

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh;

– Biên bản họp phụ huynh học sinh

– Sổ chủ nhiệm

– Quyết định số 50/QĐ-UBND Về việc thành lập 06 tổ huy động học sinh đến trường trên địa bàn xã Kông Htok ngày 23/03/2021

Đạt

h

Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; tham gia nghiên cứu khoa học; hoàn thành hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục theo quy định; thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở và giáo dục hòa nhập trong phạm vi được phân công; tham gia tổ chức các hội thi (của giáo viên hoặc học sinh) từ cấp trường trở lên (nếu có);

– Quyết định Số: 05/QĐ-TH&THCSTHĐ về việc thành lập Hội đồng chấm xét sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020-2021

– Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm số 411/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân huyện Chư Sê ngày 21/05/2018

Đạt

i

Hoàn thành các khóa đào tạo, chương trình bồi dưỡng theo quy định; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

Kết quả Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020 khối THCS

Đạt

k

Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

– Phân công chuyên môn HK II năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 11/10/2021

– Quyết định Số: 33/QĐTH&THCSTHĐ ngày 23 tháng 9 năm 2021về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2021-2022

Đạt

l

Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp, công nghệ mới từ cấp trường trở lên; chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn hoặc tham gia xây dựng học liệu điện tử

Kế hoạch số 05a KHCM/THCS ngày 31 tháng 3 năm 2021 Đánh giá tháng 3 và kế hoạch tháng 4 kèm theo danh sách phân công giáo viên cốt cán dạy thực nghiệm giáo án 5512

Đạt

m

Tham gia hướng dẫn hoặc đánh giá các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ từ cấp trường trở lên;

Quyết định Số: 05/QĐ-TH&THCSTHĐ về việc thành lập Hội đồng chấm xét sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020-2021

Đạt

n

Tham gia các hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng; thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh

– Giấy khen Đạt giải Nhì đôi nam môn bóng bàn Hội thao Công nhân viên chức lao động huyện Chư Sê năm 2020

– Quyết định Số: 49/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021 về việc tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Xây dựng Trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn năm học 2020-2021

Đạt

o

Tham gia đoàn đánh giá ngoài; hoặc công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp trường trở lên

Quyết định Số: 33/QĐ-TH&THCSTHĐ ngày 23 tháng 9 năm 2021về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2021-2022

Đạt

ô

Tham gia ban giám khảo hoặc ban ra đề hoặc người hướng dẫn trong các hội thi (của giáo viên hoặc học sinh) từ cấp trường trở lên (nếu có).

Danh sách hội đồng coi thi và chấm thi học sinh năng khiếu lớp 6, 7, 8 (Theo QĐ số 35/QĐ-PGDĐT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện)

Đạt

2

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

a

Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục trung học cơ sở;

Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020-2021

Đạt

b

Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh

Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020-2021

Đạt

c

Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp

Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020-2021

Đạt

d

Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo; quy định về hành vi, ứng xử và trang phục

Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020-2021

Đạt

đ

Ngoài các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng II phải luôn luôn gương mẫu thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020-2021

Đạt

3

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở; có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Bằng Cử nhân sư phạm Ngữ văn, Số hiệu E0035391, Số vào sổ cấp bằng: 5479/12

Đạt

b

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II, Số hiệu: 11678, Số: 3187/QĐ-ĐHSP

Đạt

4

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a

Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục trung học cơ sở và triển khai thực hiện có kết quả vào nhiệm vụ được giao;

Kết quả Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020 khối THCS

Đạt

b

Có khả năng điều chỉnh linh hoạt kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương; có khả năng xây dựng bài học theo chủ đề liên môn

Quyết định Số:16a/QĐTH&THCSTHĐ Về việc Thành lập Ban xây dựng chương trình giáo dục nhà trường năm học 2021-2022

Đạt

c

Chủ động cập nhật và có khả năng vận dụng linh hoạt, hiệu quả các phương pháp, công nghệ dạy học và giáo dục đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương

– Phiếu dự giờ thao giảng

– Biên bản góp ý giờ dạy

Đạt

d

Chủ động cập nhật và có khả năng vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Sổ chủ nhiệm lớp 9A3 năm học 2020-2021.

Đạt

đ

Có khả năng vận dụng có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lý, hướng nghiệp phù hợp với từng đối tượng học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục

Sổ chủ nhiệm lớp 9A3 năm học 2020-2021.

Đạt

e

Chủ động, tích cực tạo dựng mối quan hệ hợp tác lành mạnh, tin tưởng với cha mẹ học sinh, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh

– Biên bản họp PHHS năm học 2020-2021

– Quyết định số 50/QĐ-UBND Về việc thành lập 06 tổ huy động học sinh đến trường trên địa bàn xã Kông Htok ngày 23/03/2021

Đạt

g

Chủ động nghiên cứu và có khả năng cập nhật kịp thời các yêu cầu mới về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng vận dụng sáng tạo, phù hợp, có hiệu quả các hình thức nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân;

Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm số 411/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân huyện Chư Sê ngày 21/05/2018

Đạt

h

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng II và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao;

– Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B, Số hiệu: A2207175, Số vào cấp chứng chỉ: 548/2016

– Chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B, Số hiệu: A2392395, Số vào sổ cấp chứng chỉ 428/2016

Đạt

i

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên;

– Chứng nhận đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện theo QĐ số: 47/QĐ-PGDĐT ngày 29/0/2018, Số 27/GCN-GVCNG

– Giấy khen Đạt giải khuyến khích trong hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện bậc THCS, năm học 2017-2018.

Đạt

1. TỰ ĐÁNH GIÁ

Đạt tiêu chuẩn: 26/26 tiêu chuẩn; Tự đánh giá: Đạt/Chưa đạt

NGƯỜI BÁO CÁO

………………………….

2. ĐÁNH GIÁ CỦA HIỆU TRƯỞNG

Đối chiếu các quy định của Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 2 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong trường TH&THCS………….

Đối chiếu các quy định của Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 2 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong trường TH&THCS……..

Nhà trường đánh giá: Đạt

Trường TH&THCS…… thống nhất trình danh sách Ông/bà ………… hiện giữ – Bậc lương: 4 Hệ số: 3,33 Ngạch: GV THCS Hạng II Mã ngạch: V.07.04.11 lên các cấp xem xét bổ nhiệm Ông/bà: ……….. vào ngạch Giáo viên Trung học cơ sở Hạng II mã V.07.04.31 Bậc lương: 1 Hệ số: 4.0.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hoàng Tùng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post